حقوق

b (2)

دانشگاه قم دانشکده: الهيات و علوم اسلامي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد: فلسفه وکلام اسلامي عنوان: بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني استاد راهنما: دکتر عباس ايزد پناه استاد مشاور: دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1)

دانشگاه قم دانشکده: الهيات و علوم اسلامي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد: فلسفه وکلام اسلامي عنوان: بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني استاد راهنما: دکتر عباس ايزد پناه استاد مشاور: دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2)

دانشگاه قم دانشکده: الهيات و علوم اسلامي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد: فلسفه وکلام اسلامي عنوان: بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني استاد راهنما: دکتر عباس ايزد پناه استاد مشاور: دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1)

دانشگاه قم دانشکده: الهيات و علوم اسلامي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد: فلسفه وکلام اسلامي عنوان: بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني استاد راهنما: دکتر عباس ايزد پناه استاد مشاور: دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله admin-A-10-1-20-e5cf795-1

هدف‌از‌این‌پژوهش‌تعیین‌سطح‌انگیزه‌پیشرفت‌و‌عوامل‌مؤثر‌بر‌آن‌در‌دانشجویان‌پرستاری‌بود،‌چنانچه‌نتایج‌این‌پژوهش‌نشان‌ داد‌ اکثریت‌ دانشجویان‌ پرستاری‌ دارای‌ نمره‌ ی‌ بالاتر‌ از‌میانگین‌ داشتند،‌ این‌ یافته‌ بیان‌ م ‌یکند‌ که‌ دانشجویان‌ پرستاری‌دارای‌سطح‌بالایی‌از‌انگیزه‌پیشرفت‌بودند.‌در‌مطالعه‌کاووس‌پور‌)5102(،‌نوحی‌)1931(‌ونیز‌کاماریا‌)Kamariah(‌)0102(‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌سطح‌بالا‌گزارش‌شده‌است‌)12.81.01(‌که‌هم‌راستا‌با‌نتایج‌مطالعه‌حاضر‌می‌باشد.‌در‌سایر‌مطالعات‌نیز‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌دانشجویان‌در‌سطوح‌متوسط‌)22(‌متوسط‌به‌بالا‌)32.71(‌و‌در‌برخی‌نیز‌در‌سطوح‌پایین‌گزارش‌شده‌است‌)42(.‌به‌نظر‌می‌رسد‌با‌توجه‌به‌این‌که‌عوامل‌مختلفی‌می‌توانند‌بر‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌افراد‌خصوصا‌دانشجویان‌مؤثر‌باشند،‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌دانشجویان‌رشته‌های‌تحصیلی‌و‌افراد‌مختلف‌متفاوت‌می‌باشد‌)91(.موضوع‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌دانشجویان‌پرستاری‌و‌پرستاران‌شاغل‌ اهمیت‌ زیادی‌ دارد‌ و‌ به‌ نظر‌ م ‌یرسد‌ یکی‌ از‌ دلایلی‌ که‌ در این سایت فقط Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق admin-A-10-1-48-41143f7-1

NDVI توسط نرمافزارIDRISI Kilimanjaro 14.0 محاسبه شد. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش برای تحلیل الگـوی مکانی جانداران خاکزی، مطالعه به وسیله ترانسکت است کـهنمونهها روی آن با نظم و فاصله معین واقع مـی شـوند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود admin-A-10-1-16-2a91d7e-1

مساله و تصمیم گیری-مهارت های ارتباطی- مهارتهای ارتباطی )گوش دادن فعال( چهارمفرد بتواند مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود دریابد فرد بتواند درباره موضوع، سؤال و استدلال کند، سپس آن بپذیرد یا رد کند. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد admin-A-10-1-17-eace109-1

جدول 1- اولوی تهای اول تا دهم نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی بالینی و پایه دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش دلفی 1390علوم پایه بالینی اولویتامتیاز نیاز های آموزشی امتیاز نیاز های آموزشی 31 روش Read more…

By 92, ago