جدول 1- اولوی تهای اول تا دهم نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی بالینی و پایه دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش دلفی 1390
علوم پایه بالینی اولویت
امتیاز نیاز های آموزشی امتیاز نیاز های آموزشی 31 روش تدریس مقدماتی و پیشرفته 22 جستجوی منابع اول
20 کارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی 15 کتابخانه دیجیتال دوم
19 مهارت های تدریس )شامل مدیریت کلاس( 12 فن مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی سوم
10 روش تهیه کتاب های الکترونیک 12 روش تحقیق پیشرفته چهارم

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

9 سخنرانی به زبان انگلیسی 12 روش تدریس مقدماتی و پیشرفته پنجم
8 دانش پژوهی آموزشی 12 طراحی سؤال و ارزشیابی دانشجو ششم
8 برنامه ریزی درسی 11 آموزش الکترونیکی هفتم
8 مقاله نویسی فارسی 7 درک مطلب و مکالمه زبان انگلیسی هشتم
7 کارگاه کشت سلول و جداسازی سلول 5 رویکرد های نوین تدریس نهم
6 کارگاه جستجوی پیشرفته در منابع اطلاعاتی و موتورهای جستجو 5 SPSS دهم
اولوی تهای اول تا پنجم نی ازهای آموزشی اعضای هیأت علمی پرستاری و مامایی؛ مکالمه زبان انگلیسی، چگونگی ارسال مقالات جهت مجلات خارجی، کتابخانه دیجیتال، روشهای آموزش بالینی و روشهای نوین تدریس تعیین شد )جدول 2(. مقاله نویسی به زبان انگلیسی، آمار و SPSS، جستجو در منابع الکترونیک و بانک های اطلاعاتی، روشهای نوین آموزش به بیمار ،کارگاه عملی چگونگی ارسال مقالات به ک نگرههای خارجی، نقد ژورنال کلاب، دانش پژوهی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تفکر خلاق در آموزش ،کارآفرینی، روشهای کاهش استرس، طب سنتی و پرستاری مبتنی بر شواهد از نیازهای دیگر آنها بود. همچنین جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی و موتورهای جستجوگر، روش تدریس پیشرفته، کتابخانه دیجیتال، کلاس های مکالمه زبان انگلیسی و دورههای آموزشی کار با دستگاههای پیشرفته آنالیز مواد، اولوی تهای اول تا پنجم نی ازهای آموزشی اعضای هیأت علمی بهداشت و پیراپزشکی بودند )جدول2( کارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی، آموزش از راه دور، آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع، فتوشاپ ،کرل، اخلاق در پژوهش و مرور سیستماتیک، نیازهای دیگر آنها بود.
جدول2- اولوی تهای اول تا دهم نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی پرستاری مامایی و بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش دلفی 1390
بهداشت و پیراپزشکی پرستاری و مامایی اولویت
امتیاز نیاز های آموزشی امتیاز نیاز های آموزشی 24 جستجو پیشرفته در منابع الکترونیکی وموتورهای جستجوگر 29 دوره زبان انگلیسی )مکالمه و(… اول
20 روش تدریس پیشرفته 16 چگونگی ارسال مقالات جهت مجلات خارجی دوم
18 کتابخانه دیجیتال 14 کتابخانه دیجیتال سوم
17 کلاس زبان انگلیسی 11 روش های آموزش بالینی چهارم
15 دوره های آموزشی کار با دستگاههای پیشرفته آنالیز مواد ،
دستگاه کروماتوگرافی گازی ،کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا 9 رویکردهای نوین تدریس پنجم
13 کارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی 8 مقاله نویسی به زبان انگلیسی ششم
11 آموزش الکترونیکی 7 آمار و SPSS هفتم
10 نحوه ارسال مقاله، معرفی مقالات و مجلات معتبر 7 جستجو در منابع الکترونیک و بان کهای اطلاعاتی هشتم
10 روش های پیشرفته آزمایشگاهی از قبیل واکنش زنجیره ای پولیمراز 6 روش تحقیق کیفی نهم
9 مقاله نویسی به زبان انگلیسی 1 آشنایی با تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته پزشکی دهم
بحث

در این مطالعه نی ازهای آموزشی اعضای هیأت علمی گروههایآموزشی مختلف عمدتاً جستجوی پیشرفته منابع الکترونیک، کتابخانهدیجیتال، فن مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی، مکالمه زبانانگلیسی، روش تحقیق پیشرفته و روش تدریس مقدماتی و پیشرفته ،آموزش از راه دور و… بود که با تعدادی از مطالعات همخوانی دارد ،به طوری که نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مقاله نویسی، سخنرانی پیشرفته، رسانههای آموزشی و پژوهش در آموزش گزارش شده است) 27(. مقاله نویسی که از شروط لازم معیارهای ارتقاء می باشد از اولویتهای مشترک اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی لرستان و شیراز بیان شده است، اما دسترسی به منابع الکترونیک، مکالمه زبان انگلیسی، روش تحقیق پیشرفته و روش تدریس مقدماتی و پیشرفته، آموزش از راه دور اولویتهای دیگر اعضای هیأت علمی لرستان است که با نیازهای اعضای هیأت علمی شیراز متفاوت است که می تواند به دلیل آموزشها و مهارتهای قبلی، تجربه و سابقه کار، گذراندن کارگاهها، پیشرفت علم و تکنولوژی و معیارهای ارزشیابی سالیانه در دو دانشگاه باشد .
در مطالعه توصیفی یاراحمدیان و همکاران) 1383( اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز سطح مهارت خود را در زمینه تفسیر و تحلیل سؤالات آزمون، روش های ارزشیابی، مهارتهای عملی طراحی آزمونهای عملکردی و تهیه فیلم آموزشی پایین میدانستند و اولویتهای نیاز آموزشی آنها تفکر انتقادی، روشهای ایجاد انگیزه ،منابع اطلاعرسانی و مجلات الکترونیکی بود) 9( بنابراین، بعضی از نیازها و از جمله دستیابی به منابع الکترونیک برای اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی لرستان و اصفهان یکسان بود، اما اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیازمند آموزش تفکر انتقادی و روشهای ایجاد انگیزه بودند که با مطالعه حاضر همخوانی ندارد و ممکن است به علت متفاوت بودن زمینه های کاری و سیاست های حاکم بر دانشگاه ها باشد. همچنین آویژگان و همکاران) 8831( در مطالعه توصیفی- مقطعی، اولویت اول در حیطه آموزش، نحوه پرورش یادگیری همیشگی و خودآموزی در دانشجویان؛ در حیطه پژوهش، مهارت تحلیل آماری دادهها؛ در حیطه توسعه فردی ،گفتگو به زبان انگلیسی؛ در حیطه فعالی تهای اجرایی و مدیریتی ،مدیریت زمان؛ در حیطه خدمات درمانی و ارتقای سلامت، نحوه ثبت اطلاعات بیمار؛ در حیطه فعالی تهای تخصصی خارج از دانشگاه ،اصول و روشهای ارائه آموزش و مشاوره به جامعه توسط رسانههای ارتباط جمعی را گزارش نمودند) 25(. نیاز به آموزش مکالمه به زبانانگلیسی و آشنایی با روشهای تدریس یا نحوه پرورش یادگیری رااعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و لرستان بطور مشترک اعلام نموده اند اما در سایر اولویتها تفاوتهایی مشاهده می شود که ممکن است به روش جمع آوری داده ها مرتبط باشد ،زیرا در مطالعه فوق اولویت ها در حیطه های مختلف بر اساس آیین نامه ارتقاء توصیف شده اند، اما در مطالعه حاضر اولویت ها به روش دلفی تعیین گردیدند .
همچنین در این راستا، در مطالعه پیمایشی – مقطعی شیرازی و همکاران) 1383( مهمترین اولویت آموزشی مورد درخواست جراحان عمومی، روشهای جدید جراحی) 17/25 درصد( و پراهمی تترین روش آموزشی مورد درخواست، سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ 3)/57 درصد( بوده است. اکثر پزشکان جراح) 5/61 درصد( ترجیح میدادند که مدت اجرای برنامه کمتر از 3 روز باشد) 82(.
طراحی و اجرای آموزش از راه دور، از اولوی تهای بعدی ذکر شده در این مطالعه است. در این خصوص ،ی افتههای مطالعهای در مورد بررسی دانش و نگرش اعضای هیأت علمی در مورد آموزش از راه دور نشان داد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش از دانش ناکافی و نیمی از افراد از نگرش نامطلوب نسبت به آموزش الکترونیکی برخوردار بودند) 29(. ذکر این نیاز آموزشی ممکن است به علت جدید بودن این روش و اختصاص امتیاز به آن در ارزشیابی سالیانه اعضای هیأت علمی باشد. همچنین اساتید با سابقه، قبلاً دورهای در این زمینه نگذراندهاند و مهارت خود را برای آمادهسازی فراگیران کافی نمی دانستهاند. علیرغم اهمیت تفکر انتقادی، تصمی مگیری و حل مسأله، خلاقیت و کارآفرینی در محی طهای آموزشی، اکثر اعضای هیأت علمی به عنوان نیاز آموزشی به آن اشارهای نکردند، شاید علت آن عدم آشنایی و برخورد با مقولههای فوق به دلیل مشغله کاری و درگیر شدن با وظایف روزمره باشد، که به نظر میرسد طرح موارد فوق و توجه به آنها انگیزه لازم را برای یادگیری و کاربرد آنها در فرآی ندهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی در اعضای هیأت علمی ایجاد نماید. همچنین با وجودی که یکی از وظایف اصلی و مهم مدرسان، درگیر شدن در برنامهریزی و طرح درس برای دروس خود میباشد، جزء اولوی تهای آموزشی اعلام نگردید. به نظر میرسد اساتید کاملاً به آن مسلط هستند هر چند سایر مطالعات این نکته را تأیید نمیکنند) 25(. آشنایی با روشهای تدریس مقدماتی و پیشرفته ،به عنوان یکی از وظایف اصلی اعضای هیأت علمی در اولویتهای آخر بعضی از گروههای آموزشی شرکت کننده در این مطالعه قرار گرفته بود. به نظر میرسد گذراندن کارگاهها تا حدودی توانمندیهای لازم را در آنها ایجاد کرده است. با این همه، مطالعات این مورد را تأیید نمیکنند. از جمله، در پژوهشی که در دانشکده پزشکی دانشگاه ماساچوست آمریکا انجام گرفته، نشان داده است که مدیران اجرایی ارشد دانشگاه، نیاز به اصلاح و بهبود عملکرد تدریس را جزو اولویت آموزشی اساتید عنوان نمودهاند) 30(. همچنین بررسی نیازهای آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گلستان نشان داد که اساتید نیاز به برگزاری کارگاههای روش تدریس را به عنوان اولویت آموزشی اعلام کردهاند) 13(.
اساتید نی ازهای خود را بیشتر در حیطه پژوهش اعلام نمودهاند .به نظر می رسد، مشغله کاری بعد از فراغت از تحصیل مانع شرکت فعال در کارگاههای آموزشی شده و احتمالا کارگاههای برگزار شده از نظر طول مدت برگزاری و محتوای آموزشی، متناسب با نیاز واقعی اساتید طراحی نشده است و شرکت در کارگاههای مربوطه نتوانسته جواب گوی نیاز آنان باشد. در این مورد نتایج مطالعهای در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نشان داده که اولویت پنجم آنان کارگاههای آنالیز و نرمافزارهای آماری بوده و مقالهنویسی به زبان انگلیسی در اولویت سوم قرارداشته است) 32( که با مطالعه حاضر که مقالهنویسی به زبان انگلیسی از اولوی تهای اول اکثر گروههای آموزشی است، همخوانی دارد. اما کار با نرم افزارهای آنالیز آماری از اولوی تهای آخر بیشتر آنان ذکر شده است. گفتگو به زبان انگلیسی از اولوی تهای دیگر بیشتر اعضای هیأت علمی بود که در مورد اهمیت آن برای به روز بودن دانش، هیچ شکی وجود ندارد. شایان ذکر است که مرکز مطالعات وتوسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان برایبرنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی اعضای هیأت علمی از نتایج این تحقیق استفاده نمود.
160184403

منابع
نتیجه گیری

کتابخانه دیجیتالی، جستجوی منابع، مهارتهای تدریس، فن مقاله نویسی به زبان انگلیسی و ارسال مقاله به مجلات خارجی ،اولویتهای آموزشی اکثر اعضای هیأت علمی بود. آموزشها و مهارتهای قبلی، تجربه و سابقه کار، گذراندن کارگاه ها، پیشرفت علم و تکنولوژی، معیارهای ارزشیابی سالیانه وشاخص های آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی از عوامل مؤثر در تعیین نیازهای آموزشی بودند. تعیین و اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی به تفکیک گروه های آموزشی می تواند گامی مهم در برنامه ریزی آموزشی متناسب با نیازهای حرفه ای اساتید باشد. همچنین پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی علاوه بر نیازسنجی با استفاده از الگوها و روشهای مختلف به منظور اثربخشی بیشترآموزشها در مورد نحوه اجرای آنها نیز پژوهش هایی انجام شود. محدودیت مطالعه حاضر این است که ممکن است نیازهای افراد خبره در همه موارد با نیازهای سایر اعضای گروه منطبق نباشد.
تشکر و قدردانی

بدینوسیله از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان که در تصویب و تأمین مالی ما را یاری دادهاند،همچنین از سرکار خانم سیمین اصغری و جناب آقای بهمن راد و همه اعضای هیأت علمی دانشگاه که در اجرای طرح، تکمیل و ارسال پرسشنامه با ما همکاری داشتند، تشکر و قدردانی میگردد .
Boucher BA, Chyka PJ, Fitzgerald WL, Hak LJ, Miller DD, Parker RB. A comprehensive approach to faculty development. Am J Pharm Educ 2006, 15; 70(2): 27.
Salami Ranjbaran H, Amini A, Naderfam SH. Investigated the relationship between proficiency Faculty of Tabriz
University of Medical Sciences on their teaching . Proceedings of the 8th Nathional Conference of Medical Education, 2007 Mar 6-8. Kerman. Kerman University of Medical Sciences 2007; 130. (Persian)
Shahidi Sh, Changiz T, Salmanzadeh H, Yousefy A. Factors Affecting the Needs Assessment in Continuing
Medical Education: Presenting a Practical Guideline for Selecting Models and Techniques. IJME 2010; 9(4): 321329.(Persian)
Continuing Education Office of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. [Continuing Education]. [Cited 2010 Jan 30]. Available from: http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Vice-ChancellorEducation/Education
ContunuousOffice/default.aspx .(Persian)
Rezaee MM. Needs assessment. Available from: http://culturesofcurriculum.blogfa.com/post-3.aspx . Access: 2014 /11/ 9.
Norman GR, Shannon SI, Martin ML .The need for needs assessment in continuing medical education. BMJ 2004; 328(7446): 999-1001.
Smith ES. The relationship between learning style and cognitive style. Journal of Personality and Individual Differences 2010; 77:434-445.
Parker K, Parikh SV. Applying prochaska’s model of change to needs assessment, programme planning and outcome measurement. Journal of Evaluation in Clinical Practice 2001;(7)4:365-71.
Yarmohammadian MH, Bahrami S, Forughi Abari AA. Health directors and experts, and proper need. IJME 2003; 1(3): 69-75. (Persian)
Davis DA, Thomson M, Oxman A, Haynes RB. Changing physician performance: a systematic review of the effect of continuing medical education strategies. JAMA 1995; 274(9): 700-5.
Grant J. Learning needs assessment: assessing the need. BMJ 2002; 324(7330): 156-9.
Yarmohamadian M, Bahrami S. Need assessment in health and educational organizations. Isfahan: Medical University of Isfahan. 2004. (Persian)
McCawley PF. Methods for Conducting an. Educational Needs Assessment. Guidelines for Cooperative Extension System Professionals. Available from: www.cals.uidaho.edu/edcomm/pdf/bul/bul0870.pdf. Access: 2014/ 11/ 9.
Hosani Sharifabad M. Educational Need Assessment Faculty of Paramedical Faculty of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services. Proceedings of the 9th Nathional Conference on Medical Education, 2008 Mar 4-6. Yazd: Yazd University of Medical Sciences 2008: 63. (Persian)
Guide to conducting an educational needs assessment: Beyond the literature review need Assessment. Available from: https://www.janssentherapeutics-grants.com/sites/all/themes/ttg/assets/Needs%20Assessment%20Guide.pdf. Access: 2014 11 9.
Ridgell SD, Lounsbury JW. Predicting academic success: In –Service Need of Beginning teachers of Agriculture Using TWO Assessment Models. College Student Journal 2004; 38(4):607-618.
Smith ES. The relationship between learning style and cognitive style. Journal of Personalityand Individual Differences 2010;77:434-445.
Ates S, Cataluglo E. Teacher preparation and in-service needs associated with management of the total program of agricultural education in Georgia. Research in Science & Technological Education 2007 ;( 2) 167-178.
Witkin HA, Donald R, Philip K, Oltman DK.Exletnsion Education Educators assessment of Technology programs:
Current status. Journal of Personality and Social Psychology 2003; 37(7):1127-1145.
Vahedian Azimi A, Alhani F, Hedayat K. Barriers and Facilitators of Patient’s Education: Nurses’ Perspectives.
IJME 2012; 11 (6) :620-634
URL http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-702-2&slc_lang=fa&sid=1
Ahmadi F, Nasriani KH, Abazari P. The Delphi method as a research tool. IJME 2008; 8(1): 175-185. (Persian)22. Nelson AJ. Using a modified Delphi methodology to develop a competency model for vet Practitioner. [Cited 2010 Dec 29]. Available from:
http://amynelson.efoliomn.com/Uploads/RM502EPaper.pdf
Powell C. Methodological Issues in Nursing Research. The Delphi technique: myths and realities. Journal of Advance Nursing 2003; 41(4): 376-382.
Hojat M. Need Assessment of Nursing Personnel of Jahrom University of Medical Sciences Using Delphi Technique in 2008. IJME 2011; 10 (4) :464-473.
URL http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-437-1&slc_lang=fa&sid=1.
Avijgan M, Karamalian H, Ashourioun V, Changiz T. Educational Needs Assessment of Medical School’s Clinical
Faculty Members in Isfahan University of Medical Sciences. IJME 2009; 9(2): 93-102. (Persian)
Powell C. The Delphi technique: Myths and realities J Adv Nurs 2003 Feb; 41(4):376-82.
Alavi Z, Dehghani MR, Ghrami Sh, Amini M. Educational need assessment of faculty member of Shiraz UMS in 2008. Proceedings of the 9th Nathional Conference on Medical Education, 2008 Mar 4-6. Yazd: Yazd University of Medical Sciences.2008: 29. (Persian)
Shirazi M, Zeinalo AA, Alaeddini F. The View Points of General Surgeons Attending CME Programs Regarding their Educational Needs, in Tehran University of Medical Sciences. IJME 2004; 4(1): 31-36. (Persian)
Ghanbari A, Asgari F. Knowledge and Attitudes of Faculty of Medical Sciences about E-Learning. Proceedings of the 9th Nathional Conference on Medical Education, 2008 Mar 4-6. Yazd: Yazd University of Medical Sciences. 2008: 97. (Persian)
Pololi LH, Dennis K, Winn GM, Mitchell J. A needs assessment of medical school faculty: caring for the caretakers. J Contin Educ Health Prof 2003; 23(1): 21-9.
Khajehmirzae AR, Abasi A. Educational needs of the faculty and its influencing factors in Golestan University of Medical Sciences. Proceedings of the 6th Nathional Conference on Medical Education, 2004. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2004: 75. (Persian)
Bakhshi H, Amjadi Z, Arsalan E. Educational needs of the Faculty of Rafsanjan University of Medical Sciences. Proceedings of the 8th Nathional Conference of Medical Education, 2007 Mar 6-8. Kerman: Kerman University of
Medical Science. 2007: 213. (Persian)
Educational needs of faculty members of Lorestan University of Medical Sciences by Delphi Technique
Toulabi T (Ph.D) – Sheikhian A (Ph.D) – Galehdar N (MSc.) – Anbari Kh (Ph.D) – Mohammadi E (Ph.D)Majidimehr M (B.Sc).
Abstract
Introduction: Provision and design of educational programs according to the educational needs of target groups is a key priority for implementation of the program by the health care community. Related studies in the field are rare to identify educational needs in the country. The aim of this study was to determine and prioritize educational needs of faculty members of the Lorestan University of Medical Sciences.
Methods: The survey was conducted using the Delphi assessment in three-step in 2011. Educational needs by 40 faculties of Clinicians, Nursing and Midwifery, Sciences, Health and Paramedical (10 people per group) were identified and prioritized. We used a purposive sampling method using three questionnaires for data collection and scoring.
Results: The top five priorities of educational needs of clinical faculty members included: online search strategies, digital library, scientific writing in English and Persian, advanced research methods and basic and advanced teaching methods. Educational needs of faculty members of nursing and midwifery were English conversation, how to submit papers to non-native journals, digital library, clinical teaching methods and new methods of teaching. Educational needs of basic sciences faculty members were basic and advanced teaching methods, scientific writing, English, teaching skills, method for collecting electronic books, and deliver a successful English presentation. Educational needs of faculty members of the health and Paramedical sciences schools included: advanced search in electronic resources and search engines, advanced teaching methods, digital library, English conversation, and using analytical tools.


پاسخ دهید