جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

b (1)

دانشگاه قم دانشکده: الهيات و علوم اسلامي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد: فلسفه وکلام اسلامي عنوان: بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني استاد راهنما: دکتر عباس ايزد پناه استاد مشاور: دکتر Read more…

حقوق

b (2)

دانشگاه قم دانشکده: الهيات و علوم اسلامي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد: فلسفه وکلام اسلامي عنوان: بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني استاد راهنما: دکتر عباس ايزد پناه استاد مشاور: دکتر Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (1)

دانشگاه قم دانشکده: الهيات و علوم اسلامي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد: فلسفه وکلام اسلامي عنوان: بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني استاد راهنما: دکتر عباس ايزد پناه استاد مشاور: دکتر Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (2)

دانشگاه قم دانشکده: الهيات و علوم اسلامي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد: فلسفه وکلام اسلامي عنوان: بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني استاد راهنما: دکتر عباس ايزد پناه استاد مشاور: دکتر Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله admin-A-10-1-20-e5cf795-1

هدف‌از‌این‌پژوهش‌تعیین‌سطح‌انگیزه‌پیشرفت‌و‌عوامل‌مؤثر‌بر‌آن‌در‌دانشجویان‌پرستاری‌بود،‌چنانچه‌نتایج‌این‌پژوهش‌نشان‌ داد‌ اکثریت‌ دانشجویان‌ پرستاری‌ دارای‌ نمره‌ ی‌ بالاتر‌ از‌میانگین‌ داشتند،‌ این‌ یافته‌ بیان‌ م ‌یکند‌ که‌ دانشجویان‌ پرستاری‌دارای‌سطح‌بالایی‌از‌انگیزه‌پیشرفت‌بودند.‌در‌مطالعه‌کاووس‌پور‌)5102(،‌نوحی‌)1931(‌ونیز‌کاماریا‌)Kamariah(‌)0102(‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌سطح‌بالا‌گزارش‌شده‌است‌)12.81.01(‌که‌هم‌راستا‌با‌نتایج‌مطالعه‌حاضر‌می‌باشد.‌در‌سایر‌مطالعات‌نیز‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌دانشجویان‌در‌سطوح‌متوسط‌)22(‌متوسط‌به‌بالا‌)32.71(‌و‌در‌برخی‌نیز‌در‌سطوح‌پایین‌گزارش‌شده‌است‌)42(.‌به‌نظر‌می‌رسد‌با‌توجه‌به‌این‌که‌عوامل‌مختلفی‌می‌توانند‌بر‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌افراد‌خصوصا‌دانشجویان‌مؤثر‌باشند،‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌دانشجویان‌رشته‌های‌تحصیلی‌و‌افراد‌مختلف‌متفاوت‌می‌باشد‌)91(.موضوع‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌دانشجویان‌پرستاری‌و‌پرستاران‌شاغل‌ اهمیت‌ زیادی‌ دارد‌ و‌ به‌ نظر‌ م ‌یرسد‌ یکی‌ از‌ دلایلی‌ که‌ در این سایت فقط Read more…